Advokátní kancelář Hráský&Hráská
obrazek

Vítejte na našich stránkách

Advokátní kancelář Hráský & Hráská vznikla v roce 1990. Bezprostředně po politických změnách v tehdejším Československu byla advokacie prvním oborem, který se privatizoval a dnem 1. července 1990 vstoupila v platnost a účinnost smlouva o vzniku této advokátní kanceláře. Zakládajícími společníky byli manželé JUDr. Michal Hráský a JUDr. Alexandra Hráská.

Od počátku od svého založení se tato malá právnická firma věnovala klasickým advokátním oborům přizpůsobujícím se nově vznikajícím oblastem práva v Československu a později v České republice. Mezi dominantní oblasti práva, kterému se od počátku kancelář věnuje, patří především občanské právo, právo rodinné, právo trestní, pracovní a samozřejmě nově utvářená oblast práva obchodního a práva insolvenčního.

V průběhu devadesátých let 20.století se firma věnovala také intenzivně právu ochrany životního prostředí. Po dobu deseti let byla JUDr. Alexandra Hráská pravidelnou a výlučnou přispěvatelkou z České republiky do prestižního mezinárodního časopisu European Environmental Law Review. Samostatnou kapitolou pak byla činnost několika advokátů, kteří se věnovali novému oboru práva konkurzního.

Již od počátku devadesátých let 20.století se někteří advokáti věnují likvidaci společností a od poloviny devadesátých let minulého století až do roku 2009 byl dokonce JUDr. Michal Hráský jmenovaným správcem konkursní podstaty u Městského soudu v Praze a tuto činnost vykovával u řady větších či menších společností nacházejících se v úpadku.V současné době se pak kancelář zaměřila na užší specializaci nového insolvenčního práva. Od roku 2008 byla oblast konkurzního, nyní pak insolvenčního práva, výrazným způsobem utlumena, a to zvláště po snížení počtu zaměstnaných advokátů, kteří se rozhodli pro vlastní právní praxi. V advokátní kanceláři do té doby pracovali advokáti, kteří se následně rozhodli pracovat samostatně, jedna advokátka odešla z advokacie do justice a v současné době je soudkyní na poli práva trestního. Ve větší míře se pak stávající advokáti a zaměstnanci věnují právu trestnímu a exekucím, které úzce navazují na úspěšně ukončená občansko-právní a obchodně-právní soudní řízení.

Od 1. července roku 2012 poskytuje advokátní kancelář i právní pomoc při konverzi dokumentů z listinné i elektronické podoby a ověřuje nejenom podpisy, ale zvláštní oblast je věnována i konverzi rozsudků a ostatních úředních dokumentů.

Samostatnou činností je pak úschova listin a finančních prostředků v souvislosti s uzavíráním kupních, darovacích či směnných smluv včetně ověřování podpisů jednotlivých účastníků.